+2 ഫലം ലഭ്യമാകുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ:

www.results.kerala.gov.in www.dhsekerala.gov.in

www.prd.kerala.gov.in www.results.kite.kerala.gov.in