എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്നു 3 നു  മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കും.

പരീക്ഷാഫലം അറിയാം ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ
👇

https://sslcexam.kerala.gov.in

http://results.itschool.gov.in

http://results.kerala.nic.in