സൗജന്യ കെ-മാറ്റ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്

ചെമ്പേരി വിമൽ ജ്യോതി എംബിഎ കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷം എംബിഎ അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കെമാറ്റ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങും കരിയർ ഓറിയറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമും നടത്തുന്നു. ഈ കോച്ചിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ...

Read More