*കേരള PSC പ്ലസ് ടൂ ലെവൽ മൈൻസ് പരീക്ഷ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.*ചില പ്രധാന തസ്തികകളുടെ പരീക്ഷ തീയതി 👇👉 *538/2019- സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ – 06-02-2022*👉 *530/2019 – പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ – 12-02-2022*👉 *094/2020- സിവിൽ പോലീസ് officer- 12-02-2022*👉 *139/2019- ഫയർ മാൻ -13-02-2022*👉 *245/2019 ഫയർ വുമൻ-13-02-2022*👉 *035/2020 – കമ്പ്യൂട്ടർ assistant-19-02-2022*👉 *066/2020- ടൈപ്പിസ്റ്റ് clearkk- 19-02-2022*👉 *330/2020- ഓഫീസ് assistant- 19-02-2022*👉 *274/2020 – ഇൻസ്പെറ്റിങ് assistant- 26-02-2022*പ്ലസ് ടൂ ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ റിസൾട്ട് ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.