*കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി* *വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം ഡിഗ്രി-പിജി അപേക്ഷ തിയതി നീട്ടി*✅കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസവിഭാഗം വഴി 2021-22 വര്‍ഷത്തിലേക്കുള്ള ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. *കോഴ്സുകൾ* ബി. എ, ബി.കോം, ബി.ബി.എ, എം.എ, എം.കോം അവസാന തിയതി *ഡിസംബര്‍ 6* 100 രൂപ പിഴയോടുകൂടി *ഡിസംബര്‍ 10* 500 രൂപ പിഴയോടു കൂടി *ഡിസംബര്‍ 15* ഓണ്‍ലൈനായാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. അപേക്ഷ ലിങ്ക് www.sdeuoc.ac.in വൈബ്സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷനില്‍ ലഭ്യമാണ്.*ഡിസംബര്‍ 15നുശേഷം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭ്യമാവുകയില്ല.* ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസവിഭാഗത്തില്‍ നേരിട്ടോ / ഡയറക്ടര്‍, വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസവിഭാഗം, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ, മലപ്പുറം – 673635 എന്ന വിലാസത്തില്‍ തപാല്‍ മുഖേനയോ ഡിസംബര്‍ 15 നകം എത്തിക്കണം. *ഡിസംബര്‍ 15 നുശേഷം ലഭിക്കുന്ന പ്രിന്റൗട്ടുകള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.* ഫോൺ : 0494 2407356, 2400288, 2660600 (പൊതുവിവരങ്ങള്‍ക്ക്). ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് sdeadmission2021@uoc.ac.in , മറ്റു സാങ്കേതികപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് digitalwing@uoc.ac.in എന്നീ ഇ-മെയില്‍ വിലാസങ്ങളില്‍ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. മറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ക്ക് drsde@uoc.ac.in, dsde@uoc.ac.in *#വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം* *കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി*