കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ 2020 -21 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ബിരുദാനന്തര, പി എച്ച്ഡി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.admissions.kau.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.