ഒഡീഷ: PhD പ്രോഗ്രാം 2023 പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു NIT ROURKELA. രാജ്യത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ തലത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് NIT Rourkela. ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവ്വകലാശാലകളുടെ NIRF 2022 റാങ്കിംഗിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്താണ് NIT Rourkela.

Applications are invited online from eligible candidates for admission to PhD Program of the Institute
in Autumn (July) Semester of the Academic Year 2023-24. Admission will be given preferably to the
applicants who are eligible for Institute fellowship or have qualified for External fellowship. However,
admission may also be considered without fellowship. Students with external fellowship like JRF-NET
are especially encouraged to apply.

Interested candidates satisfying the eligibility criteria may submit their online application at
http://eapplication.nitrkl.ac.in