സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വഴി നേടാൻ പറ്റുന്ന തസ്തികകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നത ജോലി നേടാൻ അവസരം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് (CBI, ED,Postal, NIA, Income Tax, C & AG, External affairs…. ) വിവിധ ഒഴിവുകളിക്കേ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി ജനുവരി 31, 2021

കൂടുതൽ അറിയാൻ