സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾക്ക് ഡിസംബർ 24 മുതൽ ജനുവരി 2 വരെ കൃസ്തുമസ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉത്തരവായി