കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പി.ജി. പ്രവേശനം – രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം


2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പി.ജി. പ്രവേശനത്തിന് ഇതു വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് 03 12 2021 -ന് വൈകീട്ട് 3 മണി വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ അവസരം.

🖱️ നിലവില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും പ്രവേശനം നേടി ഹയര്‍ ഓപ്ഷന്‍ നിലനിര്‍ത്തിയവര്‍ക്കും അപേക്ഷയില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും അവസരമുണ്ട്.

🖱️ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തിയവര്‍ പുതുക്കിയ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ഔട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

☎️ 04942407016
☎️ 04942407017

https://pgcap.uoc.ac.in/pgcap2021/
https://admission.uoc.ac.in/