*ഡൽഹി ജാമിയ മില്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാം:അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു**🔲 രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയായ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിവിധ ഡിഗ്രി,പിജി,ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു**🔲എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ**🔲ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾ* *🔲 PG പ്രോഗ്രാമുകൾ*◾ M.A. (International Studies -Arab-Islamic Culture)◾ M.A. (Sanskrit)◾ M.A.(Applied Psychology)◾ M.A.(Arabic)◾ M.A.(Comparative Religion) ◾M.A.(Conflict Analysis and Peace Building) ◾M.A.(Convergent Journalism) (Self-financed)◾ M.A.(Development Communication) (Self-financed)◾ M.A.(Early Childhood Development)◾M.A.(Economics)◾ M.A.(Education)◾ M.A.(Educational Planning & Administration)◾ M.A.(English)◾ M.A.(Gender Studies)◾ M.A.(Hindi)◾ M.A.(History)◾ M.A.(Human Resource Management)◾ M.A.(Human Rights & Duties Edu.)◾ M.A.(International Relations-West Asian Studies)◾ M.A.(Islamic Studies)◾ M.A.(Mass Communication)◾ M.A.(Media Governance)◾ M.A.(Persian)◾M.A.(Political Science)◾ M.A.(Politics: International & Area Studies)◾ M.A.(Public Administration)◾ M.A.(Social Exclusion & Inclusive Policy)◾ M.A.(Social Work)◾ M.A.(Sociology)◾ M.A.(Urdu)◾ M.A.(Visual Effect and Animation) (Self-financed)◾ M.A./M.Sc. (Development Extension)◾ M.A./M.Sc.(Geography)◾ M.A./M.Sc.(Mathematics) (Self-financed, Evening)◾ M.B.A. (Entrepreneurship & Family Business)◾ M.B.A.(Executive) (Self-financed/part-time)◾ M.B.A.(Full Time)◾ M.B.A.(International Business) (Self-financed)◾ M.C.A.(Master of Computer Application)◾ M.Com.(Business Management)◾ M.Ed.◾ M.Ed.(Special Education)◾ M.F.A.(Applied Art)◾ M.F.A.(Art Education)◾ M.F.A.(Art History & Art Appreciation)◾ M.F.A.(Graphic Art)◾M.F.A.(Painting)◾ M.F.A.(Sculpture)◾ M.Lib.I.Sc. (Master of Library & Information Science) (Self-Financed)◾ M.Sc.(Biochemistry) (Self-financed, Evening)◾ M.Sc.(Bioinformatics) (Self-financed, Evening)◾ M.Sc.(Biophysics)◾ M.Sc.(Bioscience)◾ M.Sc.(Biotechnology)◾ M.Sc.(Chemistry: Materials /Inorganic /Organic /Physical Chemistry)◾ M.Sc.(Disaster Management and Climate Sustainability Studies)◾ M.Sc.(Electronics)◾ M.Sc.(Mathematics Education) under Meta University program◾ M.Sc.(Mathematics with Computer Science)◾ M.Sc.(Microbiology) (Self-financed, Evening)◾ M.Sc.(Physics)◾ M.Sc.Tech.(Industrial Mathematics With Computer Application) (S.F.)◾ Master of Science in Banking and Financial Analytics◾ Master(Tourism and Travel Management) (MTTM) (Self-financed)◾ MBA (Tourism & Travel)(Executive Programme) (Self-financed)◾ MHM (Master of Hotel Management)(Executive Programme) *🔲 ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ*☑️ B.A.☑️ B.A. LL.B. (Hons.)/B.A. LL.B. (Hons.) (Self-financed)☑️ B.A.(Hons.) Korean Language ☑️B.A.(Hons.)(Arabic)☑️ B.A.(Hons.)(Economics)☑️ B.A.(Hons.)(English)☑️ B.A.(Hons.)(Hindi)☑️ B.A.(Hons.)(History)☑️ B.A.(Hons.)(Islamic Studies)☑️ B.A.(Hons.)(Mass Media Hindi)☑️ B.A.(Hons.)(Persian)☑️ B.A.(Hons.)(Political Science)☑️ B.A.(Hons.)(Psychology)☑️ B.A.(Hons.)(Sanskrit)☑️ B.A.(Hons.)(Sociology)☑️ B.A.(Hons.)(Turkish Language & Literature)☑️ B.A.(Hons.)(Urdu)☑️ B.A./B.Sc.(Hons.) (Geography)☑️ B.B.A. (Bachelor of Business Administration)☑️ B.Com. (Hons) ☑️ B.Ed.☑️ B.Ed.(Nursery Education)☑️ B.Ed.(Special Education)☑️ B.F.A. (Applied Art)☑️ B.F.A. (Art Education)☑️ B.F.A. (Painting)☑️ B.F.A. (Sculpture)☑️ B.Lib. I.Sc. (Bachelor of Library & Information Science) (Self-Financed)☑️ B.P.T. Bachelor of Physiotherapy☑️ B.Sc. Aeronautics☑️ B.Sc.(Bioscience)☑️ B.Sc.(Biotechnology)☑️ B.Sc.(Hons.) (Applied Mathematics)☑️ B.Sc.(Hons.) (Mathematics)☑️ B.Sc.(Hons.) (Physics)☑️ B.Sc.(Hons.) Chemistry☑️ B.Sc.(Instrumentation) ☑️ B.Voc (Medical Laboratory Sciences/Medical Electrophysiology)☑️ B.Voc. (Solar Energy)☑️ B.Voc. in Food Production (Self-Finance)☑️ Bachelor of Hotel Management (BHM) (Self-financed)☑️ Bachelor of Tourism and Travel Management (BTTM) (Self-financed) *🔲അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി:*30 ജൂൺ 2021*🔲 എൻട്രൻസ് :*2021 ജൂലൈ 26 മുതൽ *🔲 അഡ്മിഷൻ പ്രോസ്പെക്റ്റസ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക:*https://bit.ly/3hrjKMq *🔲 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:*http://jmicoe.in/*⭕⭕ ഈ മെസ്സേജ് പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ⭕⭕*