*മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിജി, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം:ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം*🔲 രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സർവ്വകലാശാലകളിലൊന്നായ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിവിധ പിജി,ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു *🔲 മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾ* ◾ M.A. Ancient History and Archaeology◾M.A. Historical Studies ◾M.A. Anthropology Anthropology◾M.Sc. Criminology and Criminal Justice Science◾M.Sc. Cyber Forensics & Information Security◾M.Ed. ◾M.A. Lifelong Learning ◾M.A. Human Resource Management◾M.A. Sociology Sociology ◾M.A. Women’s Studies ◾M.S.W◾M.A. Defence and Strategic Studies◾M.A. Public Administration◾M.A. Political Science ◾M.A. International Relations ◾M.A. Public Administration (TM)◾M.A. Public Policy◾M.A. Development Administration◾M.A. Economics ◾M.A. Econometrics ◾M.A. Financial Economics ◾M.A. Indian Philosophy ◾M.A. Buddhism◾M.A. Yoga: Theory and Practice◾M.A. Journalism & Mass Communication◾Masters of Journalism- Online Media ◾M.A. Comparative Religion and Philosophy ◾M.A. Saiva Siddhanta – Philosophy and Practices◾M.A. Vaishnavism ◾M.A. Comparative Religion and Philosophy with Specialization inChristian Studies ◾M.A. Christian Scriptures◾M.A. Jaina Studies ◾M.A. Islamic Studies◾M.A. English◾M.A. French ◾M.A. Hindi ◾M.A .Kannada ◾M.A. Malayalam ◾M.A. Tamil Literature and Culture ◾M.A. Tamil Studies◾M.A. Telugu ◾M.A. Arabic◾M.A. Urdu◾M.A. Indian Music◾M.A. Bharathanatyam◾M.A. Folk Music◾M.A. Rhythmology ◾M.A. Sanskrit◾M.L. International Law and Organisation◾M.Com. International Business & Finance◾M.Com. Business Data Science◾M.B.A.◾M.Lib.I.Sc. Library and Information Science◾M.Sc.HRD Psychology◾M.Sc. Counselling Psychology◾M. Sc. Mathematics◾M.Sc Actuarial Science◾M.C.A. ◾M.Sc. Computer Science◾M.Sc. Applied Geography◾M.Tech. Geoinformatic◾M. Sc. Geology◾M. Sc. Applied Geology◾M. Sc. Analytical Chemistry ◾M. Sc. Inorganic Chemistry ◾M. Sc. Organic Chemistry ◾M. Sc. Physical Chemistry ◾M.Sc. Chemistry (Polymer Chemistry)◾M.Sc., Materials Science ◾M.Sc., Information Technology◾M.Sc. Energy and Materials Science◾M. Sc. Biophysics ◾M. Sc. Physics ◾M. Sc. Biochemistry◾M. Sc. Biotechnology ◾M. Sc. Botany ◾M. Sc. Zoology ◾M. Sc. Medical Biochemistry◾M. Sc. Biomedical Genetics ◾M. Sc. Medical Microbiology◾M. Sc. Anatomy◾M. Sc. Neuroscience◾M. Sc. Physiology◾M. Sc. Photonics and Bio- Photonics◾M. Sc. Nanoscience & Nanotechnology ◾M.Sc. Yoga *🔲അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി:*_▪️Master’s Degree Programmes__ 15.06.2021 _▪️PG Diploma, Diploma and Certificate Programmes_ – 15.07.2021*🔲 വിവിധ കോഴ്സുകളുടെ യോഗ്യത അഡ്മിഷൻ രീതി, ഫീസ് എന്നിവ അറിയാൻ പ്രോസ്പെക്റ്റസ് നോക്കുക* *🔲 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:*https://egovernance.unom.ac.in/cbcs2122/*⭕⭕ ഈ മെസ്സേജ് പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ⭕⭕*