കണ്ണൂരിൽ നടത്തുന്ന 2021 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി റാലിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്‌, ത്രിശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും മാഹി ലക്ഷദീപുകാർക്കും മാത്രം അപേക്ഷിക്കാം

റാലി നടത്തുന്ന Venue പിന്നീടറിയിക്കും

2020 ഡിസമ്പർ 20 മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി 2 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

കണ്ണൂർ റാലി 2021 ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 31 വരെ ആയിരിക്കും

(കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും റാലി നടത്തുക).

റാലിയിൽ പരിഗണിക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ

സോൾജ്യർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി (ഓൾ ആംഡ്)

യോഗ്യത:
45 ശതമാനം മാർക്കോടെ എസ്.എസ്.എൽ.സി./മെട്രിക്ക്. ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും 33 ശതമാനം മാർക്കെങ്കിലും നേടിയിരിക്കണം.

പ്രായം:
പതിനേഴര മുതൽ 21 വയസ്സുവരെ. 1999 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനിടയിൽ ജനനം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

കുറഞ്ഞ ശാരീരികക്ഷമത:
ഉയരം-166 സെ.മീ., ഭാരം-50 കിലോ., നെഞ്ചളവ്-77 സെ.മീ. കൂടാതെ 5 സെ.മീ. വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സോൾജ്യർ ടെക്നിക്കൽ

യോഗ്യത:
സയൻസ് വിഷയത്തിൽ പ്ലസ്ടു/ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിജയം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കും ഓരോ വിഷയത്തിനും 40 ശതമാനം മാർക്ക്.

പ്രായം:
പതിനേഴര-23 വയസ്സ്. 1997 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനനം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

കുറഞ്ഞ ശാരീരികക്ഷമത:
ഉയരം-165 സെ.മീ., ഭാരം-50 കിലോ., നെഞ്ചളവ്-77 സെ.മീ. 5 സെ.മീ. വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സോൾജ്യർ ടെക്നിക്കൽ (ഏവിയേഷൻ/അമ്യൂണിഷൻ എക്സാമിനർ)

യോഗ്യത:
സയൻസ് വിഷയത്തിൽ പ്ലസ്ടു/ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിജയം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കും ഓരോ വിഷയത്തിനും 40 ശതമാനം മാർക്ക്.

പ്രായം:
പതിനേഴര-23 വയസ്സ്. 1997 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനനം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

കുറഞ്ഞ ശാരീരികക്ഷമത:
ഉയരം-165 സെ.മീ., ഭാരം-50 കിലോ., നെഞ്ചളവ്-77 സെ.മീ. 5 സെ.മീ. വികാസം.

സോൾജ്യർ ട്രേഡ്സ്മാൻ

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ് പാസ്

(ഡ്രെസർ, ഷെഫ്, സ്റ്റുവാർഡ്, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഇ.ആർ.), വാഷർമാൻ, പെയിന്റർ ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റർ ആൻഡ് ടെയ്ലർ)

യോഗ്യത:
പത്താംക്ലാസ് വിജയം. ഓരോ വിഷയത്തിനും 33 ശതമാനം മാർക്ക്.
പ്രായം:
പതിനേഴര-23 വയസ്സ്. 1997 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനനം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

കുറഞ്ഞ ശാരീരിക ക്ഷമത:
ഉയരം-166 സെ.മീ., ഭാരം-50 കിലോ., നെഞ്ചളവ്-77 സെ.മീ. 5 സെ.മീ. വികാസം.

സോൾജ്യർ ട്രേഡ്സ്മാൻ

(മെസ് കീപ്പർ ആൻഡ് ഹൗസ് കീപ്പർ)

യോഗ്യത:
എട്ടാംക്ലാസ് വിജയം. എല്ലാ വിഷയത്തിനും 33 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം.

പ്രായം:
പതിനേഴര-23 വയസ്സ്. 1997 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനനം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

കുറഞ്ഞ ശാരീരികക്ഷമത:
ഉയരം-166 സെ.മീ., ഭാരം-50 കിലോ, നെഞ്ചളവ്-77 സെ.മീ. 5 സെ.മീ. വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സോൾജ്യർ ക്ലാർക്ക്/സ്റ്റോർ കീപ്പർ ടെക്നിക്കൽ/ഇൻവന്ററി മാനേജ്മെന്റ് (ഓൾ ആംസ്)

യോഗ്യത:
60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിലെ പ്ലസ്ടു/ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിജയം (ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ്, സയൻസ്). എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും 50 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം. ഇംഗ്ലീഷ്/മാത്സ്/അക്കൗണ്ട്സ്/ബുക്ക്സ് കീപ്പിങ് എന്നിവയിൽ 50 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം.

പ്രായം:
പതിനേഴര-23 വയസ്സ്. 1997 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനനം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

കുറഞ്ഞ ശാരീരികക്ഷമത:
ഉയരം-162 സെ.മീ., ഭാരം-50 കിലോ., നെഞ്ചളവ്-77 സെ.മീ. 5 സെ.മീ. വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സോൾജ്യർ ടെക്/ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്/ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റൻസ് വെറ്ററിനറി

യോഗ്യത:
ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ സയൻസ് പ്ലസ്ടു/ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിജയം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും 40 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ സയൻസ് പ്ലസ്ടു/ഇന്റർമീഡിയറ്റ്.

പ്രായം:
പതിനേഴര-23 വയസ്സ്. 1997 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനനം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

കുറഞ്ഞ ശാരീരികക്ഷമത:
ഉയരം-165 സെ.മീ., ഭാരം-50 കിലോ., നെഞ്ചളവ്-77 സെ.മീ. 5 സെ.മീ. വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

ആർമിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടി എല്ലാം സൗജന്യമാണ്.
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് മുഖേനയാണ് റാലിയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. റാലിക്കായി പോകുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പിന്റെ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ കൈയിലുണ്ടായിരിക്കണം.
മൊബൈൽ ഫോൺ, സ്മാർട്ട് വാച്ച്, മറ്റ് റെക്കോഡിങ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും റാലിയിലും പരീക്ഷയ്ക്കും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ചെവിയുടെ അകം ശുചിയാക്കിയിരിക്കണം.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനും www.joinindianarmy.nic.in സന്ദർശിക്കുക