കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നാം  അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു.

https://admission.uoc.ac.in/admission?pages=ug