പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ,വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു


34 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് പുതിയവിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതു് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം

നഴ്സറി 4 വയസ്റ്റ്
ജൂനിയർ കെജി @ 5 വയസ്സ്
Sr KG @ 6 വയസ്സ്
ഒന്നാം ക്ലാസ് @ 7 വയസ്സ്
രണ്ടാം ക്ലാസ് @ 8 വയസ്സ്

3 വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേറ്ററി

മൂന്നാം ക്ലാസ് @ 9 വയസ്സ്
നാലാം ക്ലാസ് @ 10 വയസ്സ്
അഞ്ചാം ക്ലാസ് @ 11 വയസ്സ്

3 വർഷം മിഡിൽ

ആറാം ക്ലാസ് @ 12 വയസ്സ്
ഏഴാം ക്ലാസ്@ 13 വയസ്സ്
എട്ടാം ക്ലാസ് @ 14 വയസ്സ്

4 വർഷത്തെ സെക്കൻഡറി

ഒമ്പതാം @ 15 വയസ്സ്
ക്ലാസ് എസ്എസ്എൽസി @ 16 വയസ്സ്
ക്ലാസ്സ് എഫ്.വൈ.ജെ.സി Y 17 വയസ്സ്
STD SYJC @ 18 വയസ്റ്റ്

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ:

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ബോർഡ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും.
കോളേജ് ബിരുദം 4 വർഷം.
പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡു പരീക്ഷയില്ല.
MPhil നിർത്തലാക്കും.

ഇനി മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മാതൃഭാഷ, പ്രാദേശിക ഭാഷ, ദേശീയ ഭാഷ എന്നിവയിൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കും. ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിഷയമായി പഠിപ്പിക്കും.
ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മതി. നേരത്തെ, പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് നിർബന്ധമായിരുന്നു, ഇനിയതുണ്ടാവില്ല.ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ സെമസ്റ്റർ രൂപത്തിലാണ് പരീക്ഷ.
5 + 3 + 3 + 4 ഫോർമുല പ്രകാരം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തും (മുകളിലുള്ള പട്ടിക കാണുക).

കോളേജ് ബിരുദം 3, 4 വയസ്സ് ആയിരിക്കും, അതായത്, ബിരുദത്തിന്റെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, രണ്ടാം വർഷം ഡിപ്ലോമ, മൂന്നാം വർഷത്തിൽ ബിരുദം.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശ്രമിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് 3 വർഷത്തെ ബിരുദം. അതേസമയം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നഴ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 4 വർഷത്തെ ബിരുദം ചെയ്യേണ്ടിവരും. 4 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും.ഇനി മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എംഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, പകരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഇതിനിടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ 2035 ഓടെ മൊത്തം എൻറോൾമെന്റ് അനുപാതം 50 ശതമാനമായിരിക്കും. അതേസമയം, പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രകാരം, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു കോഴ്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു കോഴ്‌സ് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യ കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ സമയത്തേക്ക് ഇടവേള എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേഡഡ് അക്കാദമിക്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്വയംഭരണാധികാരം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഇ-കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കും. വെർച്വൽ ലാബുകൾ വികസിപ്പിക്കും. ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര ഫോറം (NETF) ആരംഭിക്കും. രാജ്യത്ത് നാല്പത്തയ്യായിരം കോളേജുകളുണ്ട്.

എല്ലാ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, ഡീംഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏകീകൃത നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഈ നിയമം അനുസരിച്ച്, പുതിയ അക്കാദമിക് സെഷൻ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും