പ്ലസ് വൺ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് : അപേക്ഷ നാളെ (26/10/2021)തിരുവനന്തപുരം പ്ലസ് വൺ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിന് നാളെ മുതൽ (26/10/2021) അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും. കമ്യു ണിറ്റി ക്വോട്ടയിലെ സപ്ലിമെന്ററിഅലോട്മെന്റ് ഇന്നു പൂർത്തിയാകും. ഇതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സീറ്റുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ജനറൽ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുക. രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്മെന്റിനു ശേഷം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 87527 സീറ്റുകളാണ് ബാക്കിയുളളത് . സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാറിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനവും വരും ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാക്കും.