കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി
🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം
✨✨✨✨✨✨✨✨✨
🔰പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ
🔰അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല
🔰മാസ ശമ്പളം : 56,000 വരെ
🔰55 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇🏻👇🏻
🔖http://bit.ly/Kannur-Airport-recruitment
🔖http://bit.ly/Kannur-Airport-recruitment
🔖http://bit.ly/Kannur-Airport-recruitment

അവസാന തീയതി: 15/04/2021