ഏകജാലകം അപേക്ഷ ഇന്ന് അവസാനിച്ചു.
അലോട്ട് മെന്റ് 19/10/2020 തിങ്കളാഴ്ച .
19-ാം തിയ്യതി മുതൽ പ്രവേശനം.