കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല ബിരുപ്രവേഷണത്തിനുള്ളദപ്രവേഷണത്തിനുള്ള പ്രവേഷണത്തിനുള്ള ഒന്നാം അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ചോ എന്നറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് വഴി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്…

https://ugcap.uoc.ac.in/login