+1 റിസൽട്ട് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Result പരിശോധിക്കുന്നതിന് താഴത്തെ Link ഉപയോഗിക്കാം

 

https://keralaresults.nic.in