ഇന്നുമുതൽ ആരംഭിച്ച ദേശീയതല പിജി പ്രവേശന പരീക്ഷയായ സിയുഐടി-പിജിയുടെ വിവിധ കോഴ്‌സ് പരീക്ഷകൾ പുന:ക്രമീകരിച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം,കൊമേഴ്‌സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്,കെമിസ്ട്രി, ഇക്കണോമിക്സ്, ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയ 60 കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് പുനഃക്രമീകരിച്ചത് .

ഈ പരീക്ഷകൾ മറ്റൊരു ഷിഫ്റ്റിലേക്കും ദിവസത്തിലേക്കും പുനഃക്രമീകരിച്ചത്. പുന:ക്രമീകരിച്ച പരീക്ഷകളുടെ പട്ടിക

 http://cuet.nta.nic.in വഴി ലഭിക്കും.

▪️ഇന്നുമുതൽ മുതൽ എട്ടുവരെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

രാവിലെ 8:30 മുതൽ 10:30 വരെ, ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ രണ്ടുവരെ, 3.30 മുതൽ 5.30 വരെ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ പരീക്ഷ നടത്തുക.