ബാച്ചിലർ ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ (ബി.എഡ്) പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചു.

ജൂൺ 16നകം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫീസ് പട്ടികജാതി (എസ്‌സി), പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 210 രൂപയാണ്; മറ്റ് വിഭാഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷകർ 685 രൂപ അടയ്ക്കണം.

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം, അപേക്ഷകർ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം.

സ്‌പോർട്‌സ് ക്വാട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും കായിക ഇനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും പകർപ്പുകൾ സഹിതം ‘സെക്രട്ടറി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ, തിരുവനന്തപുരം – 695001’ എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം.

മാനേജ്‌മെന്റ് ക്വാട്ടയിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷനുപുറമെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജിലും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.admission.uoc.ac.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

ഫോൺ: 0494-2407017, 2660600.