ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻ്ററി റിസൽട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റിസൽട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് റജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ജനനത്തിയ്യതി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

സ്കൂൾ തല ഫലവും പരിശോധിക്കാം

http://www.dhsekerala.gov.in/

The result can also be accessed from www.keralaresults.nic.in.

POPULAR FROM HOME