റിസൽട്ട് പരിശോധിക്കാൻ താഴെ ഉള്ള Link തുറക്കുക

http://keralaresults.nic.in/dhsesay20cpdy/dhsesay.htm