വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ CAP ID സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്

കോളേജ് re arrangements option 27/10/2020 വരെ ലഭ്യമാണ്