കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബി.എഡ്. ഏകജാലക പ്രവേശനം

സർവകലാശാലയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ, ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ സെന്ററുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദ്വിവർഷ ബി.എഡ്. കോളേജുകളിലേക്കുള്ള 2020-21 അധ്യയനവർഷത്തെ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന് ഒക്ടോബർ 22 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളും പ്രോസ്പെക്ടസും www.admission.kannuruniversity.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.