മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് കേരളാ സർക്കാർ “സ്നേഹപൂർവ്വം” സ്‌കോളർഷിപ്പ് വിളിച്ചു

മാതാപിതാക്കൾ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ ഒന്നാം കാസ്സ്‌ മുതൽ ബിരുദ തലം വരെ ഗവൺമന്റ്‌ /എയ്ഡഡ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്‌ സ്വഭവനങ്ങളിൽ/ബന്ധു ഭവനങ്ങളിൽ താമസിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ പ്രതിമാസം ധനസഹായം നൽകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പ്
വെബ്സൈറ്റ് : http://kssm.ikm.in/

പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തിയതി ഒക്ടോബർ 31, 2020

സ്കീമിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിലെ താമസക്കാരനായിരിക്കണം.
അപേക്ഷകൻ അനാഥനായിരിക്കണം.
ഒരു അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം.
അപേക്ഷകൻ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയായിരിക്കണം.
എപി‌എൽ വിഭാഗത്തിൽ‌പ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, വാർ‌ഷിക വരുമാനം
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 20,000 ന് താഴെ.
നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ 22,375 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ്.

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്:

ആധാർ കാർഡ്.
മാതാപിതാക്കളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ബിപി‌എൽ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്.(Ration card)
വരുമാന തെളിവ്.
വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ .

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന തുക നൽകും: –

ക്ലാസ് Ist മുതൽ V വരെ പ്രതിമാസം 300 രൂപ
ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പ്രതിമാസം 500 രൂപ.
പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പ്രതിമാസം 750 രൂപ.
ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾക്കായി പ്രതിമാസം 1000 രൂപ.

കൂടുതൽ അറിയാൻ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന അധികാരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.