കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന കാരണം നാളെ( 18-10-2021) നടത്താനുദ്ദേശിച്ച +1 പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചു. പുതിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.