ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് (മൗലാനാ ആസാദ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്) അപേക്ഷിക്കാം
9,10,+1,+2 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ (മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജെയിൻ, പാർസി) പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി : 2020 ഒക്ടോബർ 31.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ :
മൊബൈൽ നമ്പർ (OTP ആവശ്യത്തിന്),
ആധാർ കാർഡ്
ഫോട്ടോ
ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്
വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്

http://maef.nic.in/