ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിലേക്കു൦ മറ്റു ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു൦ ഡിഗ്രി, പി.ജി, ഡിപ്ലോമ തുടങ്ങി വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതികൾ താഴെ

● Tezpur University Admissions

✒Last date-20 May 2020
✒Website- www.tezuadmissions.in

● CENTRAL UNIVERSITIES COMMON ENTRANCE TEST (CUCET-2020)

✒Last Date-23 May 2020
✒Website- www.cucetexam.in

● Jamia Millia Islamia Entrance Exam 2020

✒Last Date-04 May 2020
✒Website- www.jmicoe.in

● BITSAT

✒Last Date-26 april 2020
✒Website- www.bitsadmission.com

● National Institute of Science Education and Research National Screening Test (NISER NEST)2020

✒Last Date-6 May 2020
✒Website- www.nestexam.in

● Common Law Admission Test 2020

✒Last Date-18 May 2020
✒Website- www.consortiumofnlus.ac.in

● Centre for Development Studies(CDS)

✒Last Date-10 May 2020
✒Website- www.cds.edu

● All India Institute of Speech and Hearing (AIISH) Entrance

✒Last Date-15 May 2020
✒Website- www.aiishmysore.in

● Jawaharlal Nehru University Entrance Examination (JNUEE)

✒Last Date-30 April 2020
✒Website- www.jnuexams.nta.nic.in

● Indian Council for Agricultural Research (ICAR) ENTRANCE EXAMINATIONS -2020

✒Last Date-30 April 2020
✒Website- https://icar.nta.nic.in

● Indian Institute of Science Admission 2020

✒Last Date-30 April 2020
✒Website- http://www.iisc.ac.in

● Indian Institute of Science Education and Research (IISER) Admission 2020

✒Last Date-20 May 2020
✒Website- http://www.iiseradmission.in

● National Council for Hotel Management Joint Entrance Exam (NCHM JEE 2020)

✒Last Date-30 April 2020
✒Website- https://nchmjee.nta.nic.in

● IGNOU Phd Entrance & OPENMAT

✒Last Date-30 April 2020
✒Website- https://ignouexams.nta.nic.in

● University of Hyderabad

✒Last Date: 22 May 2020
✒Website- http://acad.uohyd.ac.in/

● CSIR- NET JUNE-2020

✒Last Date: 15 May 2020
✒Website- https://csirnet.nta.nic.in

● Central Institute of Fisheries and Engineering Training (CIFNET CET 2020)

✒Last Date: 15 May 2020
✒Website- http://www.cifnet.nic.in

● UGC NATIONAL ELIGIBILTY TEST (UGC-NET) JUNE- 2020

✒Last Date: 16 May 2020
✒Website- http://www.ugcnet.nta.nic

● Central Institute of Plastic Engineering and Technology conducts JEE (Joint Entrance Exam)

✒Last Date: 22 May 2020
✒Website- https://eadmission.cipet.gov.in/

● Indian Institute of Tourism and Travel Management (IIAT-2020)

✒Last Date: 29 May 2020
✒Website- https://www.iittm.ac.in/

● AYUSH PG ENTRANCE

✒Last Date: 31 May 2020
✒Website- https://www.ntaaiapget.nic.in/

● Indira Gandhi National Tribal University( IGNTU)

✒Last Date: 10 June 2020
✒Website-http://www.igntu.ac.in