പോളിടെക്നിക് സ്പോട് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു.

പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനത്തിന് നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി നവംബർ 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ...

Read More