*പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാം | NCA നിയമനം | 22,200 രൂപ മുതൽ തുടക്ക ശമ്പളം*👮🏻‍♂️പോലീസ് (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലി യൻ റഗുലർ വിങ്) ഡിപാർട്ട്മെൻ്റിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിലേ ക്ക് യോഗ്യരായ മുസ്ലിം ഉദ്യോഗാർത്ഥി കളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.👮🏻‍♂️ *യോഗ്യത:* പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കി ൽ തത്തുല്യം.*Kerala PSC വഴി ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്*One time registration നടത്തിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.👮🏻‍♂️തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ *₹22,200* മുതൽ *₹48,000* രൂപ വരെ ശമ്പളം 👮🏻‍♂️ *പ്രായപരിധി:* 18 – 29 (02-01-1992 നും 01-01-2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ)👮🏻‍♂️ശാരീരിക യോഗ്യത: ഉയരം: 167 cm, നെഞ്ചളവ്: 81 – 86 cm👮🏻‍♂️ *അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇🏻*https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/👮🏻‍♂️ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: *2021 ഏപ്രിൽ 10*