ഹയർ സെക്കണ്ടറി സിലബസിൽ എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി. ഒഴിവാക്കിയ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ കേരളത്തിലും ഒഴിവാക്കി. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ…