►ഡോൾ-കേരള മുഖേന 2021-’23 ബാച്ചിലേക്കുള്ള ഹയർ സെക്കൻ ഡറി കോഴ്സുകളുടെ ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനത്തിന് 60 രൂപ പിഴയോ ടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ജനുവരി 17 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനും മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കും www.scolekerala. org സന്ദർശിക്കുക. രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയശേഷം അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻറൗട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും രണ്ടുദിവസത്തിനകം ജില്ലാ ഓഫീ സുകളിൽ നേരിട്ടും സംസ്ഥാന ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗമോ എത്തിക്കണം.

Team Edu Vanimal