*സ്പോർട്സ് ക്വാട്ടയിൽ നിയമനത്തിന് കെ എസ് ഇ ബി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു*ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോൾ (പുരുഷൻ/സ്ത്രീ), വോളിബോൾ (പുരുഷൻ/സ്ത്രീ), ഫുട്‌ബോൾ (പുരുഷന്മാർ), ടെന്നീസ് (പുരുഷന്മാർ) എന്നീ കായിക ഇനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചവരെയാണ് നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കുക.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇക്കൊല്ലമോ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള 3 കൊല്ലങ്ങളിലോ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചവർ / ജൂനിയർ, യൂത്ത്, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചവർ / ദേശീയ ഗെയിംസിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചവർ / ഇന്റർ സോൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചവർ / ദേശീയ ടീമിന്റെ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആയിരിക്കണം.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ 24 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കരുത്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഒരു വർഷം ഇളവ് ലഭിക്കും.*താഴെ പറയുന്ന 15 ഒഴിവുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്**1*. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ (പുരുഷന്മാർ) – 3 *2*. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ (സ്ത്രീകൾ) – 2 *3*. വോളിബോൾ (പുരുഷന്മാർ) – 2 വോളിബോൾ (സ്ത്രീകൾ) – 3 *4*. ഫുട്ബോൾ (പുരുഷന്മാർ) – 4 *5*. ടെന്നീസ് (പുരുഷന്മാർ) – 1 *_അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 20- 11- 2021 5.00 PM_**വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാ ഫോമിനും കെ എസ് ഇ ബി വെബ്സൈറ്റ്* www.kseb.in സന്ദർശിക്കുക