അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധിക്കാർ താഴെ ഉള്ള Link ഉപയോഗിക്കുക

https://ugcap.uoc.ac.in/login