ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് :18.09.2020
ഒപ്ഷനുകൾ പുനക്രമീകരണം: 18.09.2020 മുതൽ 21.09.2020 വരെ.
ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ്:
24.09.2020
രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ്: 06.10.2020.